Algemene voorwaarden / Reglement

d'n Mastendol

1. Gezinscamping

Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar wordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers.

2. Jaarplaats

2A. Prijs

De prijs voor een jaarplaats geldt voor recreatief verblijf voor alle thuiswonende leden van een gezin. De huurtermijn loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het huurcontract van een jaarplaats gelden de verkoopvoorwaarden Vaste Plaatsen. Bij plaatsing c.q. koop van een caravan worden eenmalig entreekosten op het leidingennet in rekening gebracht.In januari ontvangt u de factuur voor dat jaar. Deze dient u voor de aangegeven vervaldatum te betalen. Bij overschrijding van deze datum zullen rente, administratie- en portokosten worden berekend. Tevens kan overschrijding van de betalingstermijnen leiden tot opzegging van het contract. De toeristenbelasting wordt vastgesteld door en komt ten goede aan de gemeente Gilze en Rijen.  Het (meer-)verbruik gas, water en elektra wordt in rekening gebracht medio oktober van het gebruiksjaar.

2B. Auto's

Op een staanplaats mag 1 auto geplaatst worden waarvoor een kenteken zal worden geregistreerd. Deze auto dient op de eigen plaats te worden geparkeerd. Een tweede kentekenregistratie kan worden aangevraagd tegen een meerprijs. Voor de tweede auto geldt geen recht op parkeren bij de caravan. Parkeren op het terrein geschiedt op eigen risico. Voor schade aan of diefstal uit auto's is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij dit is veroorzaakt door een tekortkoming welke ondernemer of diens personeel is toe te rekenen. Het is verboden om op de wegen, in de bossage of op plaatsen van anderen te parkeren. Het opladen van elektrische auto's is niet toegestaan op toeristische plaatsen. ga hiervoor naar het dichtstbijzijnde openbare oplaadpunt.

2C. Doorverhuur caravans

Het is toegestaan uw caravan te verhuren aan derden voor vakantiedoeleinden in de schoolvakanties  voor maximaal 2 aaneengesloten weken per keer . Reservering dient via de receptie van recreatiepark d’n mastendol te verlopen. Een verhuurcontract zal worden opgesteld. Algemene voorwaarden voor onderhuurders vindt je terug op de website. Prijs en borg worden door de verhuurder bepaald. Recreatiepark d’n Mastendol ontvangt een vaste vergoeding per week. Huurder dienen zich te melden en te legitimeren bij aankomst.

3. Seizoenplaats

De huurtermijn van een seizoenplaats loopt van 1 april tot en met de herfstvakantie. De betaling van de huurprijs geschiedt in vier termijnen. Deze dient u te betalen voor de aangegeven vervaldatum.. Het plaatsen van objecten anders dan de kampeergelegenheid ( zoals hekjes, plantenbakken ed.) is niet toegestaan. Meerassige caravans worden niet toegelaten. Aan uw caravan mag een enkele voortent of een luifel worden geplaatst niet breder dan de breedte van de caravan.

4. Aan- en verkoop caravan

Verkoop van Uw caravan kan niet geschieden met behoud van recht op de huur van de staanplaats. Indien U van plan bent Uw caravan te verkopen dient u dit te melden op de receptie. Verkoper blijft verantwoordelijk voor het staangeld van het lopende jaar en betaalt bij verkoop administratie- en overdrachtskosten. Als de caravan van de plaats verwijderd wordt dient de verkoper de plaats schoon en in originele staat op te leveren. Bij in gebreke blijven zal een vergoeding voor de opruimkosten in rekening worden gebracht. Bij eventuele verkoop van de caravan dienen de aanbouwsels, schuren en/of veranda's volgens de dan geldende voorschriften veranderd te worden, of te worden afgebroken. U betaalt een borg van € 600,-- voor de plaats . Deze borg wordt aan u terugbetaald indien u bij beëindiging van het contract de plaats schoon oplevert of bij verkoop de plaats en objecten in orginelec.q. toegestane staat conform het reglement terugbrengt.

5. Terrein

In verband met het ondergrondse leidingennet is het niet toegestaan om te graven in de wegen of paden. Ook de tussenbermen moeten vrij van obstakels blijven op last van de brandweer. Het is verboden stalen pinnen van meer dan 40 centimeter in de grond te steken/slaan omdat het leidingennet op ongeveer 60 centimeter onder het maaiveld ligt. Schade aan het leidinggennet  kan en zal in rekening worden gebracht aan de veroorzaker.

Op de plaats mag u 1 schuur hebben van 6,5 m² en 1 partytent van maximaal 3x3 mtr

Tussen 1 juli en 31 augustus is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten die overlast kunnen veroorzaken voor anderen zoals bijvoorbeeld bestraten, timmer- en zaagwerkzaamheden, enzovoort. Tevens is het in die periode niet toegestaan om bouwmaterialen c.q. andere artikelen te laten bezorgen .

De afscheiding van uw plaats mag aan de achterzijde niet hoger zijn dan 1,80 mtr. (schuttingen dienen van natuurlijke materialen te zijn dus geen staal of metselwerk) aan de voorzijde mag de schutting niet hoger zijn dan 1,30 mtr. In verband met inbraakpreventie en controle. Beplanting voor hagen en afscheidingen dienen te passen in de omgeving. (bosplantsoen) wij adviseren beukenhaag, laurier, taxus e.d.

Kinderzwembadjes. (hieronder wordt verstaan een opblaasbadje waarvan de rand ten hoogste 30 cm is) 1. Het plaatsen van een kinderzwembadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan.

2. Het plaatsen van een kinderzwembadje op de jaarplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt, verantwoordelijk is voor al  datgene dat er in het zwembadje in zijn/haar bijzijn dan wel afwezigheid gebeurd.

´s Avonds en ´s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het water uit het zwembadje te verwijderen. Zwembaden/jaccuzi's  (opblaasbaar dan wel met een harde wand) waarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn verboden !

6. Openingstijden

  • Receptie: De openingstijden staan aangegeven. Deze zijn in de loop van de seizoenen verschillend.
  • Slagboom: De slagboom werkt 24 uur per dag, na 23.00 uur alleen autobewegingen voor noodgevallen!
  • Horeca: De openingstijden staan aangegeven.
  • Frituur: De openingstijden staan aangegeven.
  • Zwembad: Het zwembad is geopend van 09.00 uur tot 20.30 uur
  • Speeltuin: De speeltuin is na zonsondergang gesloten

Toiletgebouwen/Wasserette: deze zijn 24 uur per dag geopend doch willen wij U verzoeken het gebruik van de douches na 22.30 uur te beperken. Na 22.30 uur is het niet toegestaan kinderen zonder begeleiding te laten douchen. Schoon sanitair is in ons aller belang. Laat kinderen dan ook niet in de toiletgebouwen en wasserette spelen.

Actuele openingstijden vindt u in de App

 P5180032

7. Bezoek

Uw gasten en logees dienen zich altijd op de receptie te melden. Logees betalen het overnachtingstarief. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten en de betaling van het overnachtingstarief.

8. Verkeer

Op de camping geldt de Wegen Verkeer Wet. Voetgangers hebben altijd voorrang.

Er mag slechts stapvoets gereden worden!

Gebruik uw auto zo weinig mogelijk. Het is , buiten noodgevallen, niet toegestaan om tussen 22.30 uur en 7.30 uur van Uw auto gebruik te maken op het terrein. Als u de camping verlaat dient U voorrang te verlenen aan binnenkomend verkeer en dient U rekening te houden met het fietspad net buiten de camping. De (brom-)fietsers die zich op dit fietspad bevinden hebben voorrang.

9. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in onze verhuuraccommodaties. In uw eigen caravan of tent als u de onderstaande regels volgt wel.
Zorg dat niemand last heeft van Uw huisdier. Honden en katten moeten op Uw eigen standplaats blijven. Zorg dus voor een goede afscheiding of houdt Uw huisdier ook op Uw staanplaats aangelijnd. U mag Uw hond niet op de camping uitlaten. Ontlasting van Uw huisdier dat per ongeluk op het terrein achtergelaten wordt dient U op te ruimen. D.w.z. niet in de struiken schuiven maar in een afgesloten zak in de container werpen.

10. Milieu

Gooi papiertjes en blikjes in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en niet op straat of in de struiken of elders op het terrein. Klein huisafval dient U in gesloten zakken in de perscontainer te werpen. Laat dit niet door uw kinderen doen daar zij de zware klep vaak niet kunnen openen. Wanneer de perscontainer vol is, graag dit direct melden bij de receptie. Wij verzoeken u het huisvuil niet vóór de perscontainer te plaatsen i.v.m. overlast ongedierte. Voor het afvoeren van groot vuil zoals sloop- en afvalhout, vloerbedekking, koelkasten, tuinstoelen en bankstellen dient u zelf zorg te dragen en mag u niet in de perscontainer werpen. Snoeihout en bladafval kunt u op de composthoop kwijt.

11. Elektra en water

De elektrische installatie in uw caravan moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010 en aan de voorschriften van de energieleverancier en overige eisen van overheidswege. Ons elektriciteitsnetwerk is niet geschikt voor terug levering. Het plaatsen van zonnepanelen is dus niet toegestaan. Alle plaatsen met een gas en of wateraansluiting zijn voorzien van een gas en of watermeter. De meteraansluiting mag niet worden afgekoppeld, deze is verzegeld om fraude te voorkomen. Bedien te allen tijde slechts uw eigen kraan om schade bij buren te voorkomen. Wij garanderen levering van energie en water tot en met de meter. Vanaf de meter is recreant verantwoordelijk voor eventuele lekkages. Aan elektrische- en gasinstallaties mag slechts door gekwalificeerde en erkende monteurs worden gewerkt.

Het opladen van elektrische auto's is niet toegestaan op toeristische plaatsen. ga hiervoor naar het laadpunt op de parkeerplaats voor de slagboom.

12. Brandweervoorschriften

Het ontsteken van open vuur is ten strengste verboden.

Barbecueën is slechts dan toegestaan als u een adequaat blusmiddel bij de hand heeft. U dient in uw caravan te beschikken over een draagbaar blusmiddel met een inhoud van minimaal 2 kg. Dit blusmiddel dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3 en NEN 2559 .Wij adviseren u met klem een brandmelder in uw caravan te plaatsen en deze met regelmaat op werking te controleren . In bepaalde gevallen kunnen extra eisen met betrekking tot de brandwerendheid van caravan, schuren, schuttingen en of andere opstallen worden gesteld waaraan u zult moeten voldoen. Opslag van olie(meer dan 15 liter) is sinds 2010 verboden. In geval van calamiteit dient u de aanwijzingen van het personeel direct op te volgen.

13. Gasflessen / Gasinstallatie

Het gebruik van L.P.G. gas is ten strengste verboden. Uw gasinstallatie moet voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of NEN 2920. Leidingen en toebehoren voor Propaan en Butaan moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 3324 en/of NEN 2929. de rookgasafvoer moet voldoen aan het gestelde in normbladen NEN 6062 en NEN 6064. Uw gasflessen moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 2920. Een gasfles moet voorzien zijn van een door de dienst voor het stoomwezen erkend geldig keurmerk. U mag niet meer dan 2 gasflessen met een waterinhoud van 21 liter op uw plaats aanwezig hebben. Indien u over een vaste gasaansluiting beschikt dient u uw installatie jaarlijks te laten keuren door een erkend installateur.

14. E.H.B.O. en ambulance

Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u zich wenden tot de receptie, zij kunnen eerste hulp verlenen. Bij evenementen is vaak een E.H.B.O.'er aanwezig. Heeft u een ambulance nodig bel deze dan eerst en meldt dit dan bij de bedrijfsleiding zodat zij de ambulance kunnen begeleiden naar de juiste plaats. Waar u zich bij noodgevallen dient te melden staat aangegeven bij de receptie of bel 0161-222664.

15. Geluid / Overlast

Na 23.00 uur mag de rust op de camping niet meer verstoord worden. Ook voor die tijd dient U rekening te houden met uw medekampeerders. Veroorzaak dus geen geluidsoverlast door te luid praten, radio, tv, enzovoort. Openbare dronkenschap en gebruik van middelen omschreven in de Opiumwet is reden voor contractbeëindiging. Ervaart u geluidsoverlast ? meldt dit dan direct zodat wij adequate actie kunnen ondernemen op dat moment!

16. Bewaking

Hoewel over U en Uw eigendommen gewaakt wordt is de beheerder op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor diefstal, vernieling en schade alsmede voor ongevallen en letsel door onjuist gebruik van installaties e.d.. Een en ander behoudens een toerekenbare tekortkoming door de ondernemer of diens personeel.

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden vaste plaatsen, seizoenplaatsen en verhuurobjecten van toepassing.

Voorwaarden jaarplaats

Voorwaarden seizoen- en toeristenplaats

Voorwaarden verhuurobjecten